Phạm Hữu Vĩnh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đã nghỉ hưu)
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thẩm đối xứng trục trong môi trường không đồng chất
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Lê Văn Thiêm, TS. Ngô Văn Lược
Năm bảo vệ: 
1978
Bậc đào tạo: