Nguyễn Văn Thành

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường THPT Chuyên ngoại ngữ
Tên đề tài: 
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Cung Thế Anh
Năm bắt đầu: 
2014
Bậc đào tạo: