Nguyễn Trường Thanh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tên đề tài: 
Điều khiển H ͚ các hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: