Nguyễn Thu Hà

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Điện lực
Tên đề tài: 
Bài toán xấp xỉ và phương trình động học trên thang thời gian
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: