Nguyễn Thừa Hợp

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Phương pháp cấu trúc đối với một lớp hệ phương trình loại elip nhiều biến
Tập thể hướng dẫn: 
Bảo vệ đặc cách
Năm bảo vệ: 
1982
Bậc đào tạo: