Nguyễn Tất Thắng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Viện Toán học, Viện HL KH&CNVN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Các tính chất tô pô của ánh xạ đa thức
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TSKH. Hà Huy Vui, TS. Phó Đức Tài
Năm bảo vệ: 
2011
Bậc đào tạo: