Nguyễn Huy Hoàng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học GTVT
Tên đề tài: 
Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn, PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn
Năm bảo vệ: 
2012
Bậc đào tạo: