Nguyễn Duy Tân

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Viện Toán học, Viện HL KH&CNVN
Tên đề tài: 
Về số học và đối đồng điều Galois của nhóm lũy đơn trên trường hàm địa phương và toàn cực
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng
Năm bảo vệ: 
2008
Bậc đào tạo: