Nguyễn Đăng Tuấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Bách Khoa HN
Tên đề tài: 
Tính giải được của một số phương trình chứa dịch chuyển
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS.TS. Nguyễn Thủy Thanh
Năm bảo vệ: 
1988
Bậc đào tạo: