Ngô Anh Tuấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Về dạng đại số của giả thuyết về các lớp cầu
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm bắt đầu: 
2014
Bậc đào tạo: