Lê Anh Minh

Tiếng Việt
Tên đề tài: 
Đa tạp quán tính và tính chất định tính nghiệm của các phương trình vi phân
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu
Năm bắt đầu: 
2014
Bậc đào tạo: