Hoàng Hữu Đường

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đã mất)
Tên đề tài: 
Lý thuyết vectơ đặc trưng và ứng dụng để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của các hệ phương trình vi phân
Tập thể hướng dẫn: 
Bảo vệ đặc cách
Năm bảo vệ: 
1982
Bậc đào tạo: