Đoàn Thế Hiếu

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sư phạm Huế
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp xác định khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Đào Trọng Thi
Năm bảo vệ: 
1999
Bậc đào tạo: