Đặng Anh Tuấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Bài toán biên giả vi phân trong không gian Hl,p (p≠2)
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Minh Chương, PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn
Năm bảo vệ: 
2007
Bậc đào tạo: