Đào Phương Bắc

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Số học, hình học của nhóm đại số và các không gian thuần nhất liên quan trên trường số học
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng
Năm bảo vệ: 
2010
Bậc đào tạo: