Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Đại số

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Phạm Việt Hùng 1988 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi Đại số giao hoán, lũy linh và đối đồng điều của nhóm tuyến tính tổng quát
Nguyễn Hữu Việt Hưng 1983 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Lớp đặc trưng Dickson