Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Đại số

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Đức Đạt 1996 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số Đặc cách (tập hợp các bài báo ) PGS. Nguyễn Quốc Toản Về dàn các dàn con của một dàn
Nguyễn Gia Định 1995 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm aben sơ cấp qua biểu diễn modular của một số nhóm tuyến tính
Nguyễn Hữu Việt Hưng 1995 Tiến sĩ Khoa học Hình học và Tôpô Bảo vệ đặc cách Bất biến modular và ứng dụng trong lý thuyết đồng luân
Tôn Thất Trí 1995 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Biểu diễn modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên
Nguyễn Sum 1994 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, PGS.TS. Huỳnh Mùi Tác động của toán tử Steenrod trên các bất biến modular và ứng dụng để xây dựng đại số lambda
Trần Vui 1993 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS. TSKH. Đỗ Ngọc Diệp, GS. TSKH. Phạm Ngọc Thao Các phép qui lượng tử hóa hình học và biểu diễn unita của nhóm Lie
Hồ Đình Duẩn 1991 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS. TS. Nguyễn Đình Ngọc Một số nghiên cứu về vành Auslender-Gorenstein không giao hoán
Nguyễn Huỳnh Phán 1989 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Tô pô của không gian các hệ thống tuyến tính đối xứng
Nguyễn Huỳnh Phán 1989 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TS. Huỳnh Mùi Tô pô của không gian các hệ thống tuyến tính đối xứng
Phạm Anh Minh 1989 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS.TS. Huỳnh Mùi Dãy phổ Hochschild-Serre, lý thuyết bất biến modular và đối đồng điều mod p của các p-nhóm quá đặc biệt