Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
QG.10.03 Tháng 4, 2010 Một số vấn đề về xây dựng các không gian Lp trong đại số toán tử, xác suất không giao hoán và một số ứng dụng Phan Viết Thư Đã nghiệm thu
101.01-2011.14 Tháng 3, 2010 Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn Vũ Hoàng Linh Đã nghiệm thu
107.02-2010.07 Tháng 3, 2010 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu
101.03-2010.06 Tháng 3, 2010 Giải tích Ngẫu nhiên và Ứng dụng Đã nghiệm thu
QG.09.01 Tháng 4, 2009 Một số vấn đề hiện đại trong điều khiển tương tranh và ứng dụng Đã nghiệm thu
101.02.42.09 Tháng 3, 2009 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Phạm Kỳ Anh Đã nghiệm thu
101.02.63.09 Tháng 3, 2009 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
101.01.46.09 Tháng 3, 2009 Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính Đã nghiệm thu
101.01.51.09 Tháng 3, 2009 Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
101.01.48.09 Tháng 3, 2009 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Đã nghiệm thu