Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
107.02-2013.02 Tháng 3, 2014 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Đào Văn Dũng Chưa nghiệm thu
TN-14-02 Tháng 3, 2014 Một số vấn đề phương trình vi phân ngẫu nhiên ứng dụng vào toán tài chính Hoàng Thị Phương Thảo Đã nghiệm thu
TN-14-03 Tháng 3, 2014 Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng Đã nghiệm thu
Tháng 2, 2014 Flight Trajectory Optimization on Airway Networks Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
TN-13-02 Tháng 7, 2013 Cấu trúc đại số khoảng cho mô hình đồ thị gắn thời gian Đã nghiệm thu
TN-13-01 Tháng 7, 2013 Luật số lớn cho trường các hiệu martingale trong không gian Banach Tạ Công Sơn Đã nghiệm thu
QG.13.02 Tháng 4, 2013 Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach Đã nghiệm thu
107.02-2012.12 Tháng 3, 2013 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu
107.02-2012.09 Tháng 3, 2013 Bài toán động trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
101.02-2011.21 Tháng 6, 2012 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu