Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
VINIF.2020.DA14 Tháng 10, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Ngô Thế Quyền
Nguyễn Dương Kiên
Nguyễn Thị Minh Huyền
Đỗ Thanh Hà
Nguyễn Hải Vinh
Chưa nghiệm thu
107.02-2019.06 Tháng 9, 2019 Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong một số môi trường phức tạp Chưa nghiệm thu
Tháng 1, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
QG.19.06 Tháng 1, 2019 Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands Chưa nghiệm thu
QG.18.04 Tháng 2, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN 17.01 Tháng 7, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu