Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
107.02-2019.06 Tháng 9, 2019 Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong một số môi trường phức tạp Chưa nghiệm thu
Tháng 1, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
QG.19.06 Tháng 1, 2019 Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands Chưa nghiệm thu
QG.18.04 Tháng 2, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN 17.01 Tháng 7, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
TN 17.01 Tháng 7, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
107.02-2015.09 Tháng 5, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
FWO.101.2015.02 Tháng 4, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
107.02-2014.04 Tháng 3, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu
QG.16.08 Tháng 1, 2016 Dáng điệu của các đạo hàm và nguyên hàm của hàm khả vi vô hạn Đã nghiệm thu