Relative versions of theorems of Bogomolov and Sukhanov over perfect fields

Tiêu đềRelative versions of theorems of Bogomolov and Sukhanov over perfect fields
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2008
Tác giảBac, DPhuong, Thang, NQuoc
Tạp chíProc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci.
Thể tích84
Trang101–106
Thời gian xuất bản07
URLhttp://dx.doi.org/10.3792/pjaa.84.101
DOI10.3792/pjaa.84.101