Mẫu đề thi tự luận

SỬ DỤNG ĐỀ THI MẪU
Nguyễn Hữu Điển Khoa Toán - Cơ - Tin học ĐHKHTN Hà Nội, ĐHQGHN

1 Giới thiệu
Để tiện sử dụng làm đề thi theo mẫu của nhà trường, mẫu chỉ có bằng MS Word, chẳng lẽ lại trở về Word để soạn Toán, tôi bước đầu tạo ra mẫu bằng LaTeX. Những người đã dùng LaTeX thì đơn giản khi dùng mẫu này, tuy rất nhiều vấn đề chưa được hoàn thiện lắm, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mẫu này. Mẫu cần các gói lệnh sau ngoài các gói ký hiệu của Hội Toán học Mỹ:
\usepackage[utf8]{vietnam} %Gói lệnh tiếng Việt cho LaTeX

\usepackage{graphicx} %Gói lệnh định dạng hình

\usepackage{makecell} %Gói lệnh làm đường kẻ chéo ô bảng

\usepackage{longtable} %Gói lệnh làm bảng vượt quá trang

\usepackage{answers} %Gói lệnh tách câu hỏi và lời giải riêng

\usepackage{mathpazo} %Gói làm chữ Việt đẹp
Khi biên dịch mẫu dùng MiKTeX thì chúng tự động được gọi vào.
2 Soạn thảo đề thi
1. Bạn mở tập dethimau-latex.tex và điền vào các thông số
\def\tendhqg{\small \textbf{ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI}}

\def\tentruong{\small \textbf{ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN}}

\def\tenkythi{ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I}

\def\namhoc{NĂM HỌC 2011-2012}

\def\tenmonhoc{Tối ưu hóa}

\def\mamonhoc{49ABCD}

\def\sotinchi{2}

\def\svkhoa{Lớp K52A2}

\def\nganhhoc{Toán - Tin ứng dụng}
\def\thoigian{90 phút }

\def\deso{1 }

\def\dapan{ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM}

\def\nguoilamdapan{PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển}

\def\ngaylam{Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011}
2. Mỗi câu hỏi và đáp án được soạn thảo liền nhau và với cấu trúc
\begin{cauhoi}%1

(2 điểm)

<Nội dung câu hỏi gõ vào đây>
\begin{traloi}

(i) <Phần trả lời i và cho điểm ngay ở dưới>
(ii) <Phần trả lời ii và cho điểm>

\end{traloi}

\end{cauhoi}
3. Tất cả định dạng cơ bản của TeX đều có thể gõ vào chỗ câu hỏi. Chỉ có chỗ trả lời hiện tại còn hạn chế không dùng môi trường động được như \begin{table}[htp] ... \end{table} và \begin{figure}[htp] ... \end{figure} những vẫn dùng môi trường tabular và đưa ảnh bằng lệnh bình thường

\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{hinh}

4. Phần trả lời giải dùng được mọi môi trường dóng công thức.
3 Biên dịch và lỗi

  • Bạn lấy tệp vidu-dethi.tex hoặc dethimau-latex.tex biên dịch thử từ TeX-->DVI (nếu hình có đuôi *.eps, *.ps, *.bmp) hoặc từ TeX-->PDF (Các tệp hình trừ ba loại trên) đều được.
  • Nênsoạncâuhỏivàtrảlờivàbiêndịchtốtrồisauđóphânđiểmsau,tùy vị trí ta đặt.
  • Lỗi hay xẩy ra khi thiếu $,{,}hoặc thiếu cấu trúc môi trường.

4 Kết luận
Chúc mọi người may mắn! Mọi thắc mắc gọi cho tôi ở 0989061951.

Tags: 
Tệp mẫu bằng LaTeX