The finite {H}artley new convolutions and solvability of the integral equations with {T}oeplitz plus {H}ankel kernels

Tiêu đềThe finite {H}artley new convolutions and solvability of the integral equations with {T}oeplitz plus {H}ankel kernels
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2013
Tác giảAnh, PKy, Tuan, NMinh, Tuan, PDuc
Tạp chíJ. Math. Anal. Appl.
Thể tích397
Trang537–549
ISSN0022-247X
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.jmaa.2012.07.041
DOI10.1016/j.jmaa.2012.07.041