Dynamics of predator-prey population with modified {L}eslie-{G}ower and {H}olling-type {II} schemes

Tiêu đềDynamics of predator-prey population with modified {L}eslie-{G}ower and {H}olling-type {II} schemes
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2007
Tác giảDu, NHuu, Man, NMinh, Trung, TThanh
Tạp chíActa Math. Vietnam.
Thể tích32
Trang99–111
ISSN0251-4184