Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
vinhpc
Lĩnh vực nghiên cứu:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Toán cao cấp
 • Phương trình vi phân
 • Phép tính biến phân
 • Lý thuyết đàn hồi
 • Truyền sóng đàn dẻo

Công bố khoa học

 1. Vinh PChi, Anh VThi Ngoc, Linh NThi Khanh. Exact secular equations of Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an orthotropic elastic layer. International Journal of Solids and Structures. 2016;83:7.
 2. Vinh PChi, Anh VThi Ngoc, Linh NThi Khanh. On a technique for deriving the explicit secular equation of Rayleigh waves in an orthotropic half-space coated by an orthotropic layer. Waves in Radom and Complex Media. 2016. doi:10.1080/17455030.2015.1132859.
 3. Vinh PChi, Aoudia A, Giang PThi Ha. Rayleigh waves in orthotropic fluid-saturated porous media. Wave Motion. 2016;61:73-82.
 4. Nam NThi, Merodio J, Vinh PChi. The secular equation for non-principal Rayleigh waves in deformed incompressibe doubly fiber-reinforced nonlinearly elastic solids. International Jouranl of Non-Linear Mechanics. 2016:23-30.
 5. Nam NThi, Merodio J, Ogden RW, Vinh PChi. The effect of intial stress on the propagation of surface waves in a layered half-space. International Jouranl of Solids and Structures. 2016;88-89:88-100.
 6. Tuan TThanh, Vinh PChi, Ohrnberger M, Malischewsky P, Aoudia A. An Improved Formula of Fundamental Resonance Frequency of a Layered Half-Space Model Used in H/V Ratio Technique. Pure and Applied Geophysics. 2016:1–10.
 7. Tuan TThanh, Vinh PChi, Malischewsky P, Aoudia A. Approximate formula of peak frequency of H/V ratio curve in multilayered model and its use in H/V ratio technique. Pure and Applied Geophysics. 2015;173(2):487–498.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
107.02-2014.04 Tháng 3, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Chưa nghiệm thu
107.02-2012.12 Tháng 3, 2013 Sóng trong các môi trường đàn hồi Đã nghiệm thu
107.02-2010.07 Tháng 3, 2010 Sóng trong các môi trường đàn hồi Đã nghiệm thu