Hoàng Thị Thiêm

Hoàng Thị Thiêm, Thạc sĩ
Thư điện tử VNU:
thiemht@mim.edu.vn
Điện thoại:
01664054309
Lĩnh vực nghiên cứu:
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Các môn giảng dạy:
  • Giải tích 1,2 cho Khoa ngoài
  • Đại số tuyến tính cho Khoa ngoài