Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga, Thạc sĩ
Thư điện tử VNU:
nga_nt@vnu.edu.vn
Điện thoại:
0932284586
Lĩnh vực nghiên cứu:
Ổn định của kết cấu FGM
Quá trình đào tạo:
 • 2009-2011: Học viên cao học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • 2012-2015: Nghiên cứu sinh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Các môn giảng dạy:
 • - Đại số tuyến tính cho Khoa ngoài
 • - Giải tích 1 cho Khoa ngoài
 • - Giải tích 2 cho Khoa ngoài
 • - Bài tập Giải tích 1 và 2 cho Khoa Toán
Hoạt động khoa học:
 • 1. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga (2010). Nonlinear stability analysis of imperfect functionally graded plates, with the Poisson’s ratio also varying through the thickness, subjected to mechanical and thermal loads. Proceedings of the tenth National Conference on Deformable Solid Mechanics, Thai Nguyen, pp. 130 – 141.
 • 2. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga. On the nonlinear post-buckling behavior of imperfect functionally graded cylindrical panels taking into account the thickness dependent Poisson’s ratio. Tuyển tập Báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8-9/12/2012.
 • 3. Dao Huy Bich, Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga. Nonlinear buckling and post-buckling of imperfect eccentrically stiffened functionally graded plates based on the first order shear deformation plate theory. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013, pp. 111-121.
 • 4. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga. Nonlinear buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells surrounded by an elastic medium based on the first order shear deformation theory. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 35, No. 4 (2013), pp. 285-298.
 • 5. Dao Van Dung, Le Kha Hoa, Nguyen Thi Nga, Le Thi Ngoc Anh. Instability of eccentrically stiffened functionally graded truncated conical shells under mechanical loads. Composite Structures 106 (2013), pp. 104–113.
 • 6. Dao Van Dung, Le Kha Hoa, Nguyen Thi Nga. On the stability of functionally graded truncated conical shells reinforced by functionally graded stiffeners and surrounded by an elastic medium. Composite Structures, Volume 108, February 2014, pp. 77–90.
 • 7. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga. Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 1: Governing equations establishment. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 3 (2015), pp. 187 – 204, DOI:10.15625/0866-7136/37/3/5884
 • 8. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga. Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 2: Numerical results and discussions. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 4 (2015), pp. 251– 262, DOI:10.15625/0866-7136/37/4/5885.
 • 9. Nguyen Thi Nga, Dao Van Dung (2015), “On the stability of FGM cylindrical shell reinforced by FGM stiffeners and filled by an elastic medium based on FSDT in thermal environment”, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 7/8/2015, pp. 1000-1007.
 • 10. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga (2016) Buckling and postbuckling nonlinear analysis of imperfect FGM plates reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent properties based on TSDT. Acta Mechanica. Vol. 227(8), pp. 2377-2401, DOI 10.1007/s00707-016-1637-y.
 • 11. D.V. Dung, L.K. Hoa, B.T. Thuyet, N.T. Nga (2016). Buckling analysis of functionally graded material (FGM) sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners filled inside by elastic foundations. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), Vol. 37(7), pp. 879-902, DOI: 10.1007/s10483-016-2097-9.
 • 12. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga (2016). Thermo-mechanical postbuckling analysis of eccentrically stiffened FGM sandwich plates with general Sigmoid and power laws based on TSDT. Journal of Sandwich Structures and Materials. (DOI: 10.1177/1099636216682545. First Published December 23, 2016)
 • 13. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga, Le Kha Hoa (2017). Nonlinear stability of functionally graded material (FGM) sandwich cylindrical shells reinforced by FGM stiffeners in thermal environment. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), Volume 38, Issue 5, pp 647–670.
 • 14. Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga, Pham Minh Vuong (2017). Nonlinear stability analysis of stiffened functionally graded material sandwich cylindrical shells with general Sigmoid law and power law in thermal environment using third-order shear deformation theory. Journal of Sandwich Structures and Materials. DOI: 10.1177/1099636217704863. First Published April 18, 2017.