Hà Mỹ Linh

Hà Mỹ Linh, Thạc sĩ
Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân, 2012, Toán tin ứng dụng, ĐHKHTN
  • Thạc sĩ, 2015, Cơ sở toán cho tin học, ĐHKHTN

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
TN-15-04 Tháng 3, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Chưa nghiệm thu