Hà Phi

Hà Phi, Tiến sĩ
Thư điện tử VNU:
haphi.hus@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Phương trình vi phân đại số (Differential-algebraic Equations)