Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu, Nguyen DHai, G. Yin G. Conditions for permanence and ergodicity of certain stochastic predator-prey models. J. Appl. Probab. 2016;53:187–202. Available at: http://projecteuclid.org/euclid.jap/1457470568.
 2. Hieu NTrong, Du NHuu, Auger P, Dang NH. Dynamical behavior of a stochastic {SIRS} epidemic model. Math. Model. Nat. Phenom. 2015;10:56–73. doi:10.1051/mmnp/201510205.
 3. Du NHuu, Nguyen TDieu, Le ATuan. Exponential {$P$}-stability of stochastic {$\nabla$}-dynamic equations on disconnected sets. Electron. J. Differential Equations. 2015:No. 285, 23.
 4. Du NHuu, Dang NHai. Asymptotic behavior of {K}olmogorov systems with predator-prey type in random environment. Commun. Pure Appl. Anal. 2014;13:2693–2712. doi:10.3934/cpaa.2014.13.2693.
 5. Dang NH, Du NHuu, Yin G. Existence of stationary distributions for {K}olmogorov systems of competitive type under telegraph noise. J. Differential Equations. 2014;257:2078–2101. doi:10.1016/j.jde.2014.05.029.
 6. Du NHuu, Dang NHai, Dieu NThanh. On stability in distribution of stochastic differential delay equations with {M}arkovian switching. Systems Control Lett. 2014;65:43–49. doi:10.1016/j.sysconle.2013.12.006.
 7. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V, Thuan DDuc. Stability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 2013;34:1631–1654. doi:10.1137/130926110.
 8. Du NHuu, Linh VHoang, Mehrmann V. Robust stability of differential-algebraic equations. Trong: Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Springer, Heidelberg; 2013:63–95. doi:10.1007/978-3-642-34928-7_2.
 9. Du NHuu, Dieu NThanh. Stochastic dynamic equations on time scales. Acta Math. Vietnam. 2013;38:317–338. doi:10.1007/s40306-013-0022-3.
 10. Du NHuu, Liem NChi. Linear transformations and {F}loquet theorem for linear implicit dynamic equations on time scales. Asian-Eur. J. Math. 2013;6:1350004, 21. doi:10.1142/S1793557113500046.