Vũ Tiến Dũng

Vũ Tiến Dũng, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tính toán song song
Các môn giảng dạy:
  • Cơ sở dữ liệu, Tin học Cơ sở