Trịnh Quốc Anh

Trịnh Quốc Anh, Tiến sĩ
Chức vụ Đảng:
Phó Bí thư Chi bộ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Thư điện tử: trinhquocanh@hus.edu.vn