Department of Algebra, Geometry and Topology

Introduction

Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
11
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
3
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
7
Các hướng nghiên cứu chính: 
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: