Thông tin tuyển dụng của Công ty CP MISA tháng 2/2017

[HN] CÔNG TY CP MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2017

Hạn nộp hồ sơ cho tất cả các vị trí: 31/03/2017

------------------------------------------------

  1. LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM&WEBFORM

Mức lương: $400-$1200

Số lượng: 20

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53852/Ha-Noi-Tuyen-dung-20-lap-trinh-vien-WinformWebform

 

  1. LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE

Mức lương: $400-$1200

Số lượng: 10

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53853/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-lap-trinh-vien-Mobile

 

  1. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ/DESIGNER

Mức lương: Tối thiểu $750

Số lượng: 10

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53851/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-nhan-vien-thiet-ke-UIUX

 

  1. NHÂN VIÊN KIỂM THỬ/TESTER

Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

Số lượng: 5

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53850/Ha-Noi-Tuyen-dung-05-nhan-vien-kiem-thuTester

 

  1. NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA)

    • Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

Số lượng: 2

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53847/Ha-Noi-Tuyen-dung-04-nhan-vien-dam-bao-chat-luong-QA

    6. NHÂN VIÊN VIẾT TÀI LIỆU

    • Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

    • Số lượng: 2

    • Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53833/Ha-Noi-Tuyen-dung-02-nhan-vien-huong-dan-chuyen-giao

 

    7. KẾ TOÁN/KIỂM TOÁN GIỎI LÀM PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

    • Mức lương: Thu nhập 15TR++/tháng

    • Số lượng: 5

    • Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53849/Ha-Noi-Tuyen-dung-05-Ke-toanKiem-toan-gioi-lam-chuyen-vien-phan-tich-nghiep-vu-BA-ke-toan

 

    8. NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

    • Mức lương: Thu nhập 15TR++/tháng

    • Số lượng: 5

    • Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53848/Ha-Noi-Tuyen-dung-05-chuyen-vien-phan-tich-nghiep-vu-BA

  

    9. QUẢN TRỊ MẠNG

    • Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

    • Số lượng: 2

    • Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53832/Ha-Noi-Tuyen-dung-03-nhan-vien-quan-tri-mang

-----------------------------------------------------

Thông tin công ty xem thêm tại: http://www.misa.com.vn/

Loại tin tức: