Hội nghị Khoa học Sinh viên

Kính gửi: Sinh viên các lớp K57, K58, K59, K60

Nhằm nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên vào ngày 21 tháng 04 năm 2016. Ngoài các báo cáo có tính mới (về ý tưởng hay kết quả), Hội nghị cũng khuyến khích các báo cáo có nội dung là trình bày lại một kết quả, một hướng nghiên cứu, một chủ đề nào đó ở mức độ sâu.

Khoa Toán – Cơ – Tin học đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông báo này để toàn thể sinh viên trong Khoa được biết và có kế hoạch chuẩn bị tham gia hội nghị.

Sinh viên muốn đăng ký tham gia Hội nghị cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi về Văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học muộn nhất là 16 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2016.

(Phiếu đăng ký được gửi kèm theo thông báo này và gửi trực tiếp vào địa chỉ mail của từng sinh viên đăng ký tham dự hội nghị.)

Xin trân trọng cảm ơn!

Loại tin tức: