Vũ Nguyễn Sơn Tùng

Vũ Nguyễn Sơn Tùng, Master
VNU mail:
vnsontung@hus.edu.vn
Research Fields:
Bài toán ngược, bài toán không địa phương cho phương trình tiến hóa, phương trình vận chuyển neutron
Teaching:
  • Phương trình vi phân, Xác suất thống kê, Toán cao cấp

Publications

  1. Solvability of a Nonlocal Problem for an Evolution Equation with a Superstable Semigroup. Differential Equations. 2020;56:478-498. doi:10.1134/S0012266120040072.
  2. Special Examples of Superstable Semigroups and Their Application in the Inverse Problems Theory. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Mathematics. Mechanics. Informatics. 2018;18:252-262. doi:10.18500/1816-9791-2018-18-3-252-262.
  3. The Solvability of the Inverse Problem for the Evolution Equation with a Superstable Semigroup. RUDN Journal of Mathematics, Information Sciences and Physics. 2018;26:103-118. doi:10.22363/2312-9735-2018-26-2-103-118.