Ngô Anh Tuấn

Ngô Anh Tuấn, Master
VNU mail:
ngoanhtuan@vnu.edu.vn
Research Fields:
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Education :
  • 2006-2010: Cử nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • 2010-2013: Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • 2014-nay: Nghiên cứu sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội