Lê Huy Tiễn

Lê Huy Tiễn, Doctor

Projects

Project Code Start date Title Status
QG.15.01 April, 2015 Một số tính chất tô pô của hệ động lực Chưa nghiệm thu
TN-11-01 April, 2011 Về tính chất bóng của hệ động lực Đã nghiệm thu