Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm, Master
VNU mail:
tamnt@vnu.edu.vn
Education :
  • Cử nhân, 2012, Toán tin ứng dụng, ĐHKHTN
  • Thạc sĩ, 2015, Cơ sở toán cho tin học, ĐHKHTN