Hà Mỹ Linh

Hà Mỹ Linh, Master
VNU mail:
linhhm@vnu.edu.vn
Phone:
0389969185
Research Fields:
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Education :
  • Cử nhân, 2012, Toán tin ứng dụng, ĐHKHTN
  • Thạc sĩ, 2015, Cơ sở toán cho tin học, ĐHKHTN
Teaching:
  • Hệ điều hành Linux, Tin học cơ sở 1, Tin học cơ sở 4, Lập trình hướng đối tượng

Projects

Project Code Start date Title Status
TN-15-04 March, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Đã nghiệm thu