Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng, Doctor
VNU mail:
minhhoang@vnu.edu.vn
Phone:
0985614370
Research Fields:
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Education :
  • Cử nhân, Đại học Sư phạm Huế (2009)
  • Thạc sĩ, Đại học Paul Sabatier, Toulouse, CH Pháp (2011)
  • Tiến sĩ, Đại học Paul Sabatier, Toulouse, CH Pháp (2016)
Teaching:
  • Hình học vi phân
  • Đại số tuyến tính
  • Đại số đại cương
  • Toán cao cấp
  • Xác suất & Thống kê