Trương Thị Thùy Dung

Trương Thị Thùy Dung, Doctor
Research Fields:
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V