Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar Mini workshop: Selected Topics in Mathematical Modeling
Fri, 04/11/2016 - 09:00
Phòng 514, T4, Trường ĐH KHTN 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

9h-9h15


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Sat, 30/07/2016 - 09:00
421 T1

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Fri, 29/07/2016 - 14:00
421 T1

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Fri, 29/07/2016 - 09:00
421 T1

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Sat, 23/07/2016 - 08:30
421 T1

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội