Projects

Code Start date Title Members Status
101.02-2014.03 March, 2015 Áp dụng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính Chưa nghiệm thu
QG.14.12 April, 2014 Thác triển toán tử ngẫu nhiên Nguyễn Thịnh Chưa nghiệm thu
107.02-2013.02 March, 2014 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Đào Văn Dũng Chưa nghiệm thu
TN-14-04 March, 2014 Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt Nguyễn Việt Hùng Đã nghiệm thu
101.02-2013.06 March, 2014 Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Chưa nghiệm thu
TN-14-03 March, 2014 Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng Đã nghiệm thu
TN-14-02 March, 2014 Một số vấn đề phương trình vi phân ngẫu nhiên ứng dụng vào toán tài chính Hoàng Thị Phương Thảo Đã nghiệm thu
TN-14-01 March, 2014 Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu Nguyễn Hải Vinh Đã nghiệm thu
February, 2014 Flight Trajectory Optimization on Airway Networks Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
TN-13-02 July, 2013 Cấu trúc đại số khoảng cho mô hình đồ thị gắn thời gian Đã nghiệm thu