Projects

Code Start date Title Members Status
QG.16.06 January, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
QG.16.09 January, 2016 Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên Đã nghiệm thu
QG.16.08 January, 2016 Dáng điệu của các đạo hàm và nguyên hàm của hàm khả vi vô hạn Đã nghiệm thu
June, 2015 Adaptive refinement methods for discrete-continuous optimization Hoàng Nam Dũng Chưa nghiệm thu
QG.15.01 April, 2015 Một số tính chất tô pô của hệ động lực Lê Huy Tiễn Chưa nghiệm thu
QG.15.02 April, 2015 Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic Phó Đức Tài Đã nghiệm thu
QG.15.03 April, 2015 Hệ động lực rừng với điều kiện biên hỗn hợp Lê Huy Chuẩn Chưa nghiệm thu
QG.15.04 April, 2015 Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn Le Hong Phuong Chưa nghiệm thu
TN-15-03 March, 2015 Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất Nguyễn Thị Nga Chưa nghiệm thu
TN-15-03 March, 2015 Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất Chưa nghiệm thu