Projects

Code Start date Title Members Status
101.03-2019.08 September, 2019 Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng Nguyễn Tiến Dũng
Trần Mạnh Cường
Đã nghiệm thu
January, 2019 Auto Segmentation the Organs over Medical Images Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
QG.19.06 January, 2019 Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands Chưa nghiệm thu
QG.18.04 February, 2018 Denoising Images using Sparse Representation and Linear Regression Model Đỗ Thanh Hà Chưa nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
TN 17.01 July, 2017 Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ Đã nghiệm thu
107.02-2015.09 May, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
FWO.101.2015.02 April, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
107.02-2014.04 March, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Chưa nghiệm thu