Giải tích - Đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và vật liệu

Mã đề tài:
QGTĐ.08.09
Tiêu đề: Giải tích - Đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và vật liệu
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
March, 2008
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Văn Mậu Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: