Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và ứng dụng

Mã đề tài:
QGTĐ.08.02
Tiêu đề: Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
February, 2008
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Dư Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: