Motivic integration and the Monodromy Conjecture

Mã đề tài:
FWO.101.2015.02
Tiêu đề: Motivic integration and the Monodromy Conjecture
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
April, 2016
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Lê Quý Thường Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:

Project of the Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) - Bilateral research cooperation with FWO Flanders, Belgium.

Mô tả chi tiết: