Staff

Đặng Hùng Thắng Head of Department
Professor, Doctor of Science
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Nguyễn Tiến Dũng Head of Department
Associate Professor, Doctor
1. Malliavin Calculus, Density estimates and concentration inequalities, 2. Limit theorems and Stein’ method for nonlinear statistics, 3. Models in Mathematical Finance and Biology, 4. Stability of stochastic and deterministic systems.
Trịnh Quốc Anh Deputy Head of Department
Doctor
Phan Viết Thư Associate Professor, Doctor
Lý thuyết martingale, Đại số toán tử, C* đại số, đại số von Neumann, Xác suất không giao hoán
Trần Mạnh Cường Doctor
Random operators, Tail probability, Laws of large numbers, Bayesian statistics
Tạ Công Sơn Doctor
Nghiên cứu về các định lý giới hạn của tổng của biến ngẫu nhiên một chỉ số, nhiều chỉ số, Nghiên cứu các bất đẳng thức trong xác suất, Nghiên cứu về toán tử ngẫu nhiên
Hoàng Thị Phương Thảo Doctor
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Thịnh Doctor
Phạm Đình Tùng Doctor
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Le Vi Doctor
Lý thuyết xác suất, quá trình phân nhánh
Tạ Văn Chiến Master
Bùi Khánh Hằng Master